Elektromagnetiska fält

På de allra flesta arbetsplatser finns det elektromagnetiska fält. Men de är så låga att direkta effekter inte kan inträffa och hälsoeffekter kan uteslutas. Fälten genererar sig själva under vissa förutsättningar och beskrivs . Vad är det som gör att de olika typerna av elektromagnetiska fält är så. Allt fler människor exponeras för elektromagnetiska fält från elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan trådlös . Det övergripande målet för miljöövervakningsprogrammet för området elektromagnetiska fält är att ha en god överblick över den aktuella .

Generellt sett är de gränsvärden (eller riktlinjer) som gäller för exponering för elektromagnetiska fält otillräckliga som skydd mot kända hälsorisker. Kraften avtar med kvadraten . EU har nu också kom- mit med . Runt järnvägen uppstår elektromagnetiska fält. Fälten är starkast närmast järnvägen och avtar snabbt med avståndet.

Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen . De elektromagnetiska fält som förekommer vid svetsning beror på att det flyter ström genom elkablarna och svetsutrustningen. Oftast är det växelström men .

I många år har människor klagat över hälsoproblem som de anser hänger samman med att det är elektromagnetiska fält från till exempel . Vid svetsning förekommer starka magnetiska fält. Frågan om hälsofaran från elektromagnetiska fält är inte helt klarlagd. Därför är det befogat att . Arbetsmiljöverket har just nu ute ett förslag på ny föreskrift inom området elektromagnetiska fält (EMF). IKEM avser att svara på remissen och . Föreskriften innebär att företaget ska identifiera och bedöma om elektromagnetiska fält utgör en risk för arbetstagarna på arbetsplatsen. Tips för att minska exponeringen av elektromagnetiska fält.

Centrala myndigheter säger att det med vissa undantag inte finns någon ökad risk för hälsoeffekter. Dessa finns överallt, från de mycket omtalade fälten runt mobiltelefoner och master till de . Magnetfält och elektriska fält finns också runt alla elektriska apparater och ledningar. Olika sorters elektromagnetiska fält ger olika hälsorisker. Starka elektromagnetiska fält innebär en högre risk än svaga.

Användandet av mobiltelefon kan, om . NewsVoice ställde frågor om riskerna med elektromagnetiska fält till docent och universitetslektor Olle Johansson på Karolinska Institutet. Elektromagnetiska Fält – företag, adresser, telefonnummer. Ett faktablad om pulserande elektromagnetiska fält som stimulering för smärtlindring. Volym 1: Praktisk vägledning .

Teleföljer både de svenska och de internationellt accepterade . Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, TMF – Trä och möbelföretagen, Grafiska .